Muistutus, kantelu ja muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön sosiaalihuollon tai terveydenhuollon palveluihin, hoitoon tai kohteluun, asia kannattaa ottaa ensin puheeksi kyseisessä toimipisteessä tai omalla hyvinvointialueella. Ongelma voi ratketa helposti ja nopeasti. Lisäksi tarjolla on oikeussuojakeinoja eli muistutus, kantelu, oikaisuvaatimus ja valitus.

Muistutus, kantelu ja valitus ovat perustuslaissa säädettyjä oikeusturvakeinoja. Oikeusturva takaa sen, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta. Oikeusturvakeinojen käyttäminen ei saa heikentää asiakkaan eikä potilaan asemaa

Jos olet tyytymätön sosiaalihuollon tai terveydenhuollon palveluihin, hoitoon tai kohteluun, asia kannattaa ottaa ensin puheeksi kyseisessä toimipisteessä tai omalla hyvinvointialueella. Ongelma voi ratketa helposti ja nopeasti. Lisäksi tarjolla on oikeusturvakeinoja eli muistutus, kantelu ja valitus. 

Miten toimia päihdepalveluihin liittyvissä ongelmatilanteissa? 

Jos kohtaat ongelmatilanteen, sinun kannattaa aloittaa asian selvittäminen omalla hyvinvointialueellasi tai hoitopaikassa, jossa olet jo asioinut. Usein ongelmiin löytyy tässä vaiheessa ratkaisu. 

Tarvittaessa voit käyttää tukena läheistäsi tai muuta tukihenkilöäsi sekä ottaa yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaali- tai potilasasiavastaavaan, joiden kanssa voit paikan päällä selvittää asiaa. 

Miten puuttua viranhaltijan tai Kelan päätöksiin? 

Hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen viranhaltijan tulee antaa etuusasioissa (kuten maksusitoumuksissa laitoskuntoutukseen) tekemistään ratkaisuista kirjallinen päätös. Päätöksestä tulee ilmetä ratkaisun perustelut ja menettelyohjeet muutoksenhakua varten. 

Olisin halunnut katsoa hoitopaikassa epikriisiäni, mitä sinne on minusta kirjoitettu. Eivät näyttäneet, olisiko pitänyt?

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella asiakkaalla ja potilaalla on pääsääntöisesti oikeus saada tietoja häntä itseään koskevista asiakirjoista. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Muistutus, kantelu ja valitus ovat perustuslaissa säädettyjä oikeusturvakeinoja. Oikeusturva takaa sen, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta. Oikeusturvakeinojen käyttäminen ei saa heikentää asiakkaan eikä potilaan asemaa. 

Millaisia ongelmia päihdepalvelujen saamiseen liittyy? 

Palveluiden saaminen voi kiikastaa monesta syystä: 

  • tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta ei ole saatavilla lainkaan 
  • hoitoon tai kuntoutukseen ei ole rahaa tai rahat on loppuneet 
  • palveluihin on joutunut jonottamaan liian pitkään 
  • katkaisuhoitoon tai laitoskuntoutukseen on vaikea päästä; tarjotaan avohoitoa, vaikka tarve edellyttäisi laitoskatkaisua tai –kuntoutusta 
  • hoito- tai kuntoutusjaksot ovat liian lyhyitä 
  • palveluiden turvallisesta jatkuvuudesta ei huolehdita, kun henkilö siirtyy palvelusta toiseen (avopalvelu – katkaisu – laitos – avopalvelu tai siviili – vankila – siviili) 
  • asiakas ei ole päässyt haluamaansa hoito- tai kuntoutuspaikkaan (ei ehdotonta oikeutta, mutta asiakasta kuultava ja mielipide huomioitava, ks. Päihdehoidon toteutuminen) 
  • hoitotakuuaika terveydenhuollon kiireettömässä hoidossa on ylittynyt 

Muistutus, kantelu, oikaisuvaatimus ja valitus

Muistutus

Voit puuttua saamaasi huonoon palveluun, hoitoon tai kohteluun 
tekemällä muistutuksen. Toimintayksikön vastuuhenkilö käsittelee 
muistutuksen ja antaa siihen kirjallisen vastauksen, tavallisesti noin kuukauden 
sisällä. Muistutuksen tekemiselle ei ole määräaikaa, mutta se kannattaa tehdä 
melko pian. Tarkempia ohjeita voi kysyä toimipisteestä, sosiaaliasiavastaavalta 
tai potilasasiavastaavalta. Muistutuslomakkeita on saatavissa toimipisteistä ja hyvinvointialueen 
verkkosivuilta. On hyvä tarkistaa, onko sosiaalihuollon palveluja ja 
terveydenhuollon palveluja varten omat lomakkeet. 

Kantelu

Voit jatkaa muistutuksen teon jälkeen asian hoitamista tekemällä kantelun sille 
viranomaiselle, joka valvoo kysymyksessä olevaa toimintaa. Yleensä se on 
aluehallintovirasto. Kantelu edellyttää, että viranomainen tai julkista hallintotehtävää hoitava on 
menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä. Valvova 
viranomainen käsittelee asian ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Oikaisuvaatimus ja valitus

Voit hakea muutosta varsinaiseen kirjalliseen hallintopäätökseen. Päätöksen 
liitteenä on ohjeet siitä, miten muutoshakemus tehdään. 
Jos sosiaalihuollon viranhaltija on hylännyt hakemuksen esimerkiksi 
laitoskuntoutuksesta, voit tehdä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialueen 
toimielimelle, joka mainitaan päätöksen liitteessä olevassa ohjeessa. Jos 
sieltäkin saatu päätös on kielteinen, voit valittaa  asiasta hallinto-oikeuteen.