Kohtelu palveluyksikössä

Hyvinvointialueen päihdepalveluja järjestetään sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa. Näissä molemmissa yksiköissä voi olla asiakkaana joko samanaikaisesti samanaikaisesti tai vuorotellen.

Sosiaalihuollon asiakkuus 

Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Tavoitteena on myös edistää asiakkaan ja työntekijän sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Laki sisältää asiakkaan osallistumiseen ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. 

Asiakaslaki velvoittaa selvittämään erilaiset palveluvaihtoehdot, jolloin on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu sekä yksilölliset tarpeet. Sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus (7 §). 

  • asiakkaan on hyvä ennen suunnitelman laatimista hankkia tarpeellisia lääkärinlausuntoja ja muita selvityksiä 
  • ennen suunnitelman laatimista on selvitettävät asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä käytettävissä olevat vaihtoehdot 
  • palvelutarpeen arviointi ei sinänsä johda palvelujen myöntämiseen, vaan palveluja on erikseen haettava 
  • palvelujen järjestäminen edellyttää kuitenkin palvelusuunnitelman laatimista 

Sosiaalipalveluita, kuten päihdepalveluita koskevista etuuspäätöksistä saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ja valituksella. Terveydenhuollon puolella käytettävissä ovat muistutus ja kantelu. Kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen tai kantelun. Lue lisää oikeusturvakeinoista täältä

Terveydenhuollon asiakkuus 

Potilaslaki koskee koko terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja. Laki sisältää potilaan hoitoon ja kohteluun sekä oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. 

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilasta on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata. Lisäksi hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään tulee kunnioittaa. 

Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma, josta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja aikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa, läheisensä tai hänen laillisen edustajansa kanssa. 

  • potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, on häntä mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla 
  • potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen kiireellinen hoito 
  • kiireettömässä hoidossa noudatetaan niin sanottua hoitotakuuta (katso myös STM:n julkaisuja 2019:2; Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, Aikuispsykiatria s. 245, Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt sekä pelihimo) 

Jos olet tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoon tai siihen liittyvään kohteluun, niin voit tehdä siitä voi tehdä muistutuksen. Lue lisää oikeusturvakeinoista täältä

Olen ollut täällä hoitopaikassa kolme viikkoa. Pelkään retkahtavani heti, jos joudun lähtemään kesken hoidon pois. Saanko jatkoa?

Tässäkin hoidon tarve on se kriteeri, jonka mukaan maksusitoumus tulee hyväksyä. Hoitopaikasta on syytä ottaa ajoissa yhteyttä maksusitoumuksen hyväksyjään ja hakea jatkoaikaakirjallisesti, jolloin asia käsitellään ja kirjallinen päätös saadaan. Hakemukseen kannattaa liittää todistus jatkohoidon tarpeesta tai ottaa se ajoissa esiin verkostopalaverissa

Hoitopaikasta uhattiin karenssilla, kun huumeseulat näytti mielestäni väärin positiivista tulosta. Voidaanko minut heittää pellolle?

Testien tulee olla luotettavia ja niitä käytetään hoidon tukena asiakkaan suostumuksella. Mikäli testien tuloksesta tulee erimielisyyttä, hoitopaikassa on syytä selvittää, mistä se johtuu. Pelkkä epäily päihteiden käyttämisestä ei ole riittävä uloskirjaamisen peruste. Mikäli uloskirjaamisen perusteet on kuitenkinnäytetty, asiakasta eisaa jättää heitteille, vaan on etsittävä vaihtoehtoinen hoitopaikka jatkossa. Lainsäädäntö ei tunne karenssia; tilannetta on tarkasteltava tarpeen perusteella

Kokemuksia sairauspäivärahasta ja kuntoutusrahasta

Olin päihderiippuvuuden vuoksi hoidossa ja lääkäri kirjoitti sairauslomaa. Kela ei maksanut sairauspäivärahaa. Eikö päihderiippuvuus ole sairaus?

Sairausvakuutuslain perusteellasairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi suoritetaan päivärahaa (8 luku). Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Päihderiippuvaisten potilaiden oikeus saada sairauspäivärahaa määräytyy samoin periaattein kuin muillakin sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan hakijoilla.

Kuntoutuksen ajalta kannattaa tiedustella myös hyvinvointialueelta, hoitopaikasta taiKelasta, onkooikeutettu kuntoutusrahaan (lomake KU 112).  
Kuntoutusrahahakemuksen liitelomake täytetään, kun kuntoutuspäätöksen on tehnyt muu kuin Kela eli kuntoutuspäätöksen tekijä(lomake KU114).