Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus

lorem ipsum

1.1.2024 tuli voimaan valvontalaki, joka velvoittaa sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiä ja -tuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, joilla palveluntuottaja ja sen henkilöstö valvovat palveluyksikön toimintaa, henkilöstön riittävyyttä ja palvelun laatua.

Omavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta toteutuu lainmukaisesti, asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden. Mikäli toiminnassa havaitaan asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tapahtumia tai vaaratilanteita, tulee asiasta ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä palvelunjärjestäjälle ja Valviralle.  

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa asiakas- ja potilastyössä havaitsemistaan riskeistä ja epäkohdista työnantajalle ja tarvittaessa salassapitosäännösten estämättä edelleen Valviralle.

Lisätietoa:

Hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien omavalvonta | Valvira

Ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuudet ja -oikeudet | Valvira