Tavoitteet

Kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta. Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua vielä vuosien ja vuosikymmenten päähän. Nyt on aika toteuttaa suunnitelmia katse kauempana horisontissa. Tehdään sellaisia päätöksiä, jotka ehkäisevät ongelmia. Se on inhimillistä ja tuo säästöjä.

Kuvassa piirrettyja hahmoja eri tilantaissa. Kaksi nuorta, joiden taustalla rahapeliautomaatti. Kaksi aikuista pöydän ääressä, toisella tietokone. Lapsia leikkimässä, maassa leluja ja huumeneula Pariskunta istuu sohvalla. Nainen on raskaana.

Tavoite 1: Toimivat ehkäisevän työn palvelut

Huolehditaan, että kunnassa on toimivat ehkäisevän työn palvelut, jotka tuovat hyvinvointia, vähentävät päihdehaittoja ja kuntalaisten eriarvoistumista.

Varmistetaan, että eri ikäryhmien tarpeet huomioidaan. Hyvinvoivassa kunnassa ehkäisevää päihdetyötä tehdään kaikenikäisten kanssa. Huolehditaan siitä, että ammattilaiset varhaiskasvatuksesta ikäihmisten parissa työskenteleviin osaavat ottaa päihteiden käytön puheeksi.

Tarjotaan aikuisväestölle tietoa, neuvontaa ja keskustelumahdollisuuksia matalalla kynnyksellä. Huomioidaan myös läheisten tarpeet.

Huolehditaan, että ehkäisevä päihdetyö kunnassa ei keskity vain alkoholiin ja tupakkatuotteisiin, vaan puheeksi otetaan myös rahapelaaminen, huumeet ja lääkkeet. Käytössä on useita menetelmiä ja päihdeasioista viestitään kuntalaisille aktiivisesti.

Tavoite 2: Turvallinen yhteisö ja elinympäristö

Huolehditaan, että jokaisella on turvallinen yhteisö ja lähiympäristö.

Järjestetään nuorille päihteetöntä toimintaa ja harrastuksia, joissa vapaa-ajan viettäminen on turvallista ja aikuisia on saatavilla.

Järjestetään aikuisille päihteettömiä kohtaamispaikkoja, joissa voi viettää aikaa, tutustua uusiin ihmisiin ja saada tukea hankalissa elämäntilanteissa. Tunnustetaan järjestöjen rooli turvallisuutta ja hyvinvointia tuovina yhteisöinä.

Kiinnitetään huomiota päihteettömiin ympäristöihin. Varmistetaan, että esimerkiksi koulujen ja päiväkotien alueet, urheilu- ja liikuntatilat, nuorisotalot ja kunnan muut omat tilat ovat päihteettömiä.

Tavoite 3: Ehkäisevää työtä yli sektorirajojen

Huolehditaan, että ehkäisevää työtä toteutetaan yli sektorirajojen ja että sille on varattu riittävät resurssit laadukkaaseen toteutustapaan.

Nimetään jokaiseen kuntaan ehkäisevän päihdetyön koordinaattori tai yhdyshenkilö, jonka tehtäviin kuuluu ehkäisevän päihdetyön kehittäminen ja toteuttaminen. Koordinaattorilla tulee olla riittävästi työaikaa päihdetyölle.

Varmistetaan, että kunnassa on toimielin, joka vastaa ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta. Tällainen voi olla esimerkiksi kunnan hyvinvointilautakunta. Perustetaan monialainen työryhmä, jossa eri toimijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat kunnan ehkäisevää päihdetyötä.

Luodaan hyvinvointikertomus- ja suunnitelma, jossa kuvataan, miten ehkäisevä päihdetyö toteutetaan kunnassa. Kertomus antaa tietoa kunnan päihdetilanteesta ja kuntalaisten hyvinvoinnista. Kuntalaisille tiedotetaan päihdeteemoista säännöllisesti.

Varmistetaan, että kunnan päätöksentekijöillä on yhtenäinen näkemys siitä, miten kunta voi edistää kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistaa ihmisten omia voimavaroja selviytyä arjen vaikeuksista.

Ilmoittaudu hyvinvoinnin puolestapuhujaksi!

Kuntavaalikampanjassa tarjoamme tietoa, ratkaisuehdotuksia ja aineistoja ehkäisevän päihdetyön edistämisestä.

Tule mukaan!
Piirroskuvassa kaksi aikuista pöydän ääressä. Toisella tietokone.