Olet täällä

Projektit ja toiminnot

HANKE SOMALIN- JA ARABIANKIELISTEN NUORTEN PÄIHDE- JA PELIHAITTOJEN EHKÄISEMISEKSI

UUSI HANKE (2020-2022) SOMALIN- JA ARABIANKIELISTEN NUORTEN PÄIHDE- JA PELIHAITTOJEN EHKÄISEMISEKSI

Hankkeessa käynnistetään syksyllä 2020 nuorten ja vanhempien toimintaryhmiä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa sekä toteutetaan kokeilu somalin- ja arabiankielisestä päihdepalvelupuhelimesta.  Yhteistyön rakentaminen maahanmuuttajajärjestöjen ja päihdejärjestöjen välille on myös keskeinen osa hanketta.
Lue lisää hankkeesta

Arpa

Arpa ehkäisee aikuisten rahapelihaittoja kehittämällä ja tukemalla päihde- ja mielenterveysjärjestöissä työskentelevien ammattilaisten osaamista rahapelihaittojen tunnistamisesta ja puheeksiottamisesta. Ammattilaisten osaamista ja toimintakäytäntöjä kehittämällä hanke tavoittaa päiväkeskusten ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kävijöitä, joissa on rahapelaamisen riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Hankkeen jälkeen rahapelihaittojen ehkäisystä tulee osa ammattilaisten työtä. Projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2015-2017 ja hanke jatkuu nyt vuoden 2019 loppuun. Hanke toteutaan sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) tuella.
Lue lisää Arpa-projektista

Click for Support Realized

EHYT ry on mukana EU-projektissa, jossa luodaan verkkopohjainen interventiomalli ja sovellus uusia psykoaktiivisia aineita (ns. bilehuumeet, tutkimuskemikaalit, NPS) käyttäville henkilöille. Projekti on nimeltään Click For Support Realized ja se on jatkoa projektille, jossa kehitettiin suuntaviivat verkossa toimivalle ehkäisevälle huumetyölle. Projektissa on mukana kaikkiaan 13 eri toimijaa 12 eri maasta.

Sivusto ja sovellus tehdään käyttäjien tarpeet huomioiden. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa eri maiden hyvistä käytännöistä hoitaa ja ehkäistä psykoaktiivisten huumeiden käyttöä. Hyvien käytäntöjen lisäksi kohderyhmän mielipiteitä kartoitettiin kansallisilla kyselytutkimuksilla ja kohderyhmähaastatteluilla. Tuloksia käytetään apuna verkkopohjaisen interventiomallin ja sovelluksen teossa.

Lisätietoa projektista: Ilmo Jokinen (at) ehyt.fi

Projektin viralliset verkkosivut: http://www.clickforsupport.eu/

Mikäli olet kiinnostunut projektin etenemisestä, voit tilata uutiskirjeen. Uutiskirjeen kieli on englanti. 

 

FYFA (Focus on Youth, Football & Alcohol)

FYFA on Euroopan unionin kolmanteen terveysohjelmaan kuuluva hanke  alaikäisten alkoholin käytön ja humalajuomisen ehkäsemiseksi yhteistyössä urheilusektorin kanssa.  EHYT ry on yksi kahdeksasta eurooppalaisesta toimijasta Eurocaren koordinoimassa hankkeessa. EHYT ry:n päävastuuna on selvittää 13-15-vuotiaiden juniorijalkapalloilijoiden näkemyksiä alkoholiin ja ehkäisevään päihdetyöhön liittyen.

Lue lisää www.fyfaproject.eu (Hankkeen kansainväliset verkkosivut)

 

HUUGO

Työelämän alkoholiohjelma HUUGO tarjoaa tukea työelämässä esiintyvien alkoholihaittojen hallintaan ja erityisesti niiden ennaltaehkäisemiseen. Yhteistyökumppanina HUUGO-toiminnassa on Työturvallisuuskeskus, jonka kautta toimintaa tukevat myös kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt niin työntekijä- kuin työnantajapuoleltakin.
 

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018-2020 

Hankkeesta hyötyvät kannabista käyttävät nuoret, jotka saavat tukea kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opiskeluihin ja/tai työelämään. Hankkeen tuotoksena syntyy interventiomalli, jonka avulla käyttö loppuu tai vähenee, jolloin nuoren osallisuus vahvistuu ja opiskelu- ja työelämävalmiudet paranevat. Malli luodaan yhdessä nuorten vertaisryhmän kanssa tarkkaan arvioiden. Valtakunnallinen hanke on EHYT ry:n ja YAD ry:n yhteinen ja se toteutetaan 1.1.2018–31.12.2020.
Hankkeen tavoitteena on:
1. Havahduttaa kannabiksen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä
2. Tarjota kannabiksen käyttäjille välineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen
3. Vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden toimintavalmiuksien ja roolin vakiinnuttaminen
4. Vähentää erityispalveluiden tarvetta
5. Lieventää kannabiksen käytöstä aiheutuvaa leimaa
6. Vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia
7. Juurruttaa toimintamallit nuoria kannabiksen käyttäjiä kohtaavien ammattilaisten keskuuteen 

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina

KUPLA-hanke (2018–2020) tukee korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria. KUPLA kannustaa keskustelemaan päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti korkeakouluyhteisöissä.  

EHYT ry toteuttaa hankkeen yhdessä Nyyti ry:n kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.  

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Emi Maeda, emi.maeda(a)ehyt.fi, p. 050 4311 660

KUPLAn verkkosivut

Nikotiinihanke

Helmikuussa 2018 alkaneen kolmivuotisen Nikotiinihankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää nikotiinituotteiden, erityisesti nuuskan, käyttöä yläkouluikäisillä. Hankkeessa myös tarkastellaan nuuskan välittämiseen liittyviä tekijöitä. Hankkeessa hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin periaatteita, mikä näkyy muun muassa kohderyhmäymmärryksen pohjalta tapahtuvana toimenpiteiden suunnitteluna ja kohderyhmän osallistamisena.

Hankkeen pohjalle toteutettiin laadullinen Nuuska ja nuoret -selvitys, jossa tarkasteltiin muun maussa siitä, mitä motiiveja nuorilla nuuskan käytölle ja välitykselle on, mitä nuuska heille merkitsee ja millaisia syitä liittyy valinnalle olla käyttämättä nuuskaa. Selvityksestä saatua tietoa käytetään hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa.

Hankkeen aikana kehitetään nuuskan käytön ennaltaehkäisyyn tähtäävä vertaisvaikuttamismalli koulu- ja nuorisotyön käyttöön, toteutetaan valtakunnallinen viestintäkampanja ja järjestetään verkkovanhempainiltoja vanhemmille ja koulutusta nuorten parissa toimiville ammattilaisille.

Hankkeen paikalliset toimenpiteet toteutetaan Tornion ja Helsingin alueilla. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Savuton Kunta

Savuton Kunta tukee Savuton Suomi 2030 -tavoitetta. Kuntaliiton 2011 toteuttaman kyselyn mukaan 166 kuntaa on julistautunut savuttomiksi, 40 valmistelee päätöstä ja loput kunnat on tarkoitus julistaa savuttomiksi vuoteen 2015 mennessä. EHYT ry:n tehtävänä projektissa on huolehtia erityisesti HUS-alueen kuntien savuttomuudesta.
savutonkunta.fi

SELVIS

SELVIS-hankkeessa (2018-2020) kehitetään itsenäistyville kehitysvammaisille nuorille kohdennettua ennalta ehkäisevää päihde- ja pelikasvatustyötä. Tarkoituksena on luoda ehkäisevän päihde- ja pelikasvatustyön selkokielinen toimintamenetelmä, rakentaa tukiverkostoja nuorten päihde- ja pelikysymysten käsittelyn tueksi ja vahvistaa erityisoppilaitosten ja nuorten toimintaympäristöissä toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihde- ja pelikasvatuksessa.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä kehitysvammaisten nuorten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kanssa. Hanke on valtakunnallinen. EHYT ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa. SELVIS-hanke on osa Arvokas- eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa, jota koordinoi Setlementtiliitto. Hankeen rahoittajana on STEA.

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Taava Lankinen, taava.lankinen(a)ehyt.fi, p. 050 470 2047

Smokefree

Smokefree-toiminta kannustaa nuoria nikotiinittomuuteen. Smokefree on EHYT ry:n koordinoimaa valtakunnallista toimintaa, jota toteutetaan ala- ja yläkouluissa, sekä yläkouluikäisten harrastustoiminnassa. Tunnetuin toimintamuoto on Smokefree-kilpailu, johon osallistuu vuosittain yli 1 000 yläkouluikäisten ryhmää ympäri Suomen.

Lue lisää

Taitolaji

Taitolaji-toiminta on suunnattu aikuisille, jotka haluavat muuttaa alkoholinkäyttöön liittyviä tottumuksiaan. Toiminnassa kehitetyt menetelmät soveltuvat alkoholinkäytön vähentämiseen tai käytön lopettamiseen. Taitolaji-toiminnassa asetat tavoitteen  itse ja voit löytää sinulle parhaiten sopivat ratkaisukeinot. Peruslähtökohtana ovat yksilölliset ratkaisu- ja muutosprosessit, joita tuetaan erilaisissa ryhmissä.
Lue lisää

 

TSEMI-leiri- ja kerhotoiminta

Kesällä 2018 4.–6.luokkalaisille järjestetään TSEMI-leirejä eri puolilla Suomea. Syksyllä 2018 aloittavat TSEMI-kerhot, joissa on tarjolla nuorten kanssa yhdessä suunniteltua harrastustoimintaa.  TSEMI leiri- ja kerhotoimintaa toteutetaan Suomen Lions-liitto ry:n Punainen sulka -keräyksen tuotolla.
Lue lisää

 Päättyneet hankkeet:

AMIS – Arjen Ammattilaiset

AMIS – Arjen Ammattilaiset (2011 – 2015) tekee työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

 

Pelit puheeksi

Pelit puheeksi

Pelit puheeksi -projekti tarjoaa tietoa pelikasvatuksesta ja työvälineitä digipelaamisen käsittelyyn varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tavoitteena on, että lastenneuvoloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, varhaiskasvatuksen oppilashuollossa sekä esimerkiksi päiväkodeissa työskentelevät ammattilaiset voivat kehittää osaamistaan pelaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Projekti toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja sen aikana tuotetaan työvälineitä, materiaalia ja koulutusta ammattilaisten työn tueksi. 
Lue lisää projekstista

   

LähiVerkko

LähiVerkko-hanke on toukokuussa 2013 käynnistynyt yhteistyöhanke Eläkeliiton kanssa. Hankkeessa kehitetään helppoja työvälineitä, koulutusta ja tukirakenteita, jotka auttavat tietoteknologian hyödyntämistä arkisessa elämässä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea sukupolvien välistä osallisuutta.

Miten puhua kannabiksesta

EHYT ry toteuttaa yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto (STHL ry) ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat (Liito ry) kanssa  Miten puhua kannabiksesta -hankkeen vuosina 2015 – 2017. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabisehkäisyyn yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä koulujen ja oppilaitosten osaamista kannabiskysymyksissä ja helpottaa puheeksi ottoa kannabiksen suhteen luonnollisella ja nuoren kasvua tukevalla tavalla. Hanketta rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahasta.
Lue lisää
Ånni-hanke

ånni-hanke

ånni-hanke on seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke, jota EHYT ry koordinoi. Muut hankkeessa mukana olevat järjestöt ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Helsingin NMKY, Raittiuden Ystävät ry, Music Against Drugs ry ja Elämään -säätiö. Hanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias -avustusohjelmaan.

Projektin tavoitteena on luoda kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön toimintamalli vanhempien ja ammattikasvattajien (mm. opettajat) työn tueksi. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa kolmella pilottipaikkakunnalla. Yhteistyökumppaneina ja kohderyhminä ovat kolmeen kieli- ja kulttuurivähemmistöön (ruotsin-, venäjän ja somalinkieliset) kuuluvat lapset, nuoret ja heidän kasvatusyhteisönsä.

Lue lisää ånni-hankkeen omilta kotisivuilta

Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin

Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanke (2017—2018) edisti
opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvisti yhteisöllisyyttä ja ehkäisi päihdehaittoja. Hanke oli osa STM:n kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hanketta toteuttivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n
kanssa. Yhteistyössä mukana ovat myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto
SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry. Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Ryhmäilmiö-koulutus antaa oppilaitoksen henkilökunnalle  valmiuksia hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen. Päihdeilmiö-oppitunnin on vuorovaikutukseen perustuva päihdekasvatuksen menetelmä. Tunnilla päihteiden käyttöä tarkastellaan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta Lisäksi pohditaan miellekartan avulla päihteisiin liittyviä mielikuvia ja jutellaan yhdessä päihteiden käytön syistä ja seurauksista. Tutustu lisää

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
1 + 14 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.