Olet täällä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tavoitteet eduskuntavaaleihin 2019

1. Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava

Eriarvoisuus on suurimpia haasteita yhteiskunnassamme. Merkittävän ongelman luovat väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot, joiden kaventamiseen ehkäisevä päihdetyö tarjoaa keinoja. Vakavimmat alkoholihaitat kohdistuvat kaikkein raskaimmin pienituloisiin ja vähän koulutettuihin.Toisaalta alkoholin kielteiset vaikutukset koskettavat laajasti koko väestöä.

 • Uuden hallituksen on laadittava valtioneuvoston periaatepäätös päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisemisestä. Periaatepäätöksellä tulee varmistaa ehkäisevälle päihdetyölle nykyistä vahvempi kansallisen tason ohjausrakenne.
 • Hallituksen on turvattava päihteettömien kohtaamispaikkojen rahoitus koko maassa. Kohtaamispaikat lisäävät kansalaisten osallisuutta, ehkäisevät erilaisia ongelmia ja yksinäisyyttä.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esittämiä suosituksia on asteittain toimeenpantava seuraavalla hallituskaudella.
 • Kansallisessa lapsistrategiassa on huomioitava ehkäisevä päihdetyö lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjänä.
 • Sote- ja maakuntauudistuksessa on vahvistettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä ehkäisevää päihdetyötä sen olennaisena osana.
 • Päihdehoidon saatavuus ja hoidon laatu sekä alueellinen tasa-arvoisuus on turvattava.

 

2. Haittojen ehkäisyn on ohjattava alkoholipolitiikkaa

Päihdehaitat näkyvät niin perheissä, työn tuottavuudessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin myös turvallisuus- ja järjestyssektorilla. Siksi on tärkeää, että päihdehaittoja ehkäistään yli sektorirajojen. Alkoholihaittoja vähentävät päätökset edistävät sekä yhteiskunnan hyvinvointia että taloudellista tuottavuutta. Vaikuttamalla alkoholin hintaan ja saatavuuteen sekä rajoittamalla alkoholimainontaa voidaan ehkäistä alkoholihaittoja tehokkaasti.

 • Alkoholihaittojen ehkäiseminen ei kuulu vain sosiaali- ja terveysministeriölle. Hallituksen ja eri ministeriöiden on edistettävä toimia, jotka tutkitusti vähentävät alkoholin kielteisiä vaikutuksia.
 • Alkoholin saatavuutta ei pidä edelleen lisätä. Viinien myynnin vapauttaminen tarkoittaisi todennäköisesti alkoholimarkkinoiden vapauttamista, toisin sanoen myös väkevien alkoholijuomien myyntiä ruokakaupoissa. Tämä johtaisi alkoholihaittojen merkittävään kasvuun. Päätöksentekijöiden on hyvä muistaa, että suomalaisista 85 prosenttia ei kannata väkevien alkoholijuomien myynnin vapauttamista.
 • Alkoholihaitat vaikuttavat työn tuottavuuteen ja koko kansantalouteen. Hallituksen, työnantajien ja työmarkkinajärjestöjen on sitouduttava alkoholihaittojen vähentämiseen.
 • Alkoholimonopoli on toimiva väline alkoholihaittojen ehkäisyyn. Alkon vastuullisuuteen liittyvän laissa määritellyn erityistehtävän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriön tulee vastata yhtiön omistajaohjauksesta ja valvonnasta myös jatkossa.
 • Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä elintarvikkeet ja juomat sisältävät. Siksi myös alkoholijuomien etiketteihin tulee saada tuotetiedot ja kalorimäärät.

3. Huumausainestrategia pitää päivittää

Voimassa oleva kansallinen huumausainestrategia vuodelta 1997 on monilta osin vanhentunut. Uusi strategia on valmisteltava laajassa yhteistyössä järjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Sote- ja maakuntauudistuksissa on huomioitava, että päihdehoito ja vastaavat erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut taipuvat huonosti markkinatalouden ehtoihin. Näitä palveluja käyttävä väestö on haavoittuvainen ja usein yhteiskunnasta jossain määrin syrjäytynyt. Palvelut eivät aina tavoita heitä, joten jatkuvuudella ja toimivalla hoitosuhteella on suuri merkitys.

Huumausaineiden hallussapidon ja käytön valvonnassa ja rangaistuksissa ei saa olla valtakunnallisia eroja. Rangaistuskäytäntöjen mahdolliset erot on selvitettävä ja yhdenmukaistettava, jotta kansalaiset saavat yhdenvertaista kohtelua. Lisäksi on keskusteltu mahdollisista seurauksista esimerkiksi opintoihin ja työelämään sijoittumiselle. Tämän kaltaisten seurauksien esiintyvyys Suomessa on selvitettävä.

 • Seuraavalla hallituskaudella on käynnistettävä kansallisen huumausainestrategian laajapohjainen valmistelu, jossa ovat mukana hallitus, viranomaiset, tutkijat, järjestöt ja muut asiantuntijat.
 • Huumausaineiden käyttöön liittyvien rikosoikeudellisten seuraamusten tulee olla yhdenmukaisia koko maassa. Lisäksi on selvitettävä rikosoikeudellisten rangaistusten mahdolliset syrjäyttävät vaikutukset esimerkiksi opintoihin ja työelämään sijoittumisessa.

4. Rahapelimonopolista on saatava vastuullisempi

Rahapelimonopolista on saatava entistä vastuullisempi. Vastuullinen rahapelimonopoli ehkäisee ja vähentää haittoja. Suomalaista rahapelijärjestelmää sekä siihen liittyvää avustusjärjestelmää on kehitettävä kestävämmäksi. Tämä tarkoittaa nykyistä suurempaa huomiota vastuullisuuteen ja rahapelihaittojen vähentämiseen.

Päihde- ja rahapelihaittojen valtioneuvoston periaatepäätöksellä voidaan vahvistaa rahapelihaittoja ehkäisevää ja vähentävää työtä. Periaatepäätöksessä on asetettava tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle sekä peliyhtiön tuotolle. Tämän lisäksi periaatepäätöksessä tulee taata riittävät resurssit rahapelihaittojen ehkäisyyn, hoitoon ja tutkimukseen.

 • Vastuullinen rahapelimonopoli on paras väline rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston on laadittava päihde- ja rahapelipoliittinen periaatepäätös, jolla asetetaan kokonaisvaltaiset tavoitteet päihde-  ja pelihaittojen vähentämiseksi.
 • Arpajaislain nykyisen 52 pykälän tulkintaa on laajennettava ja sen kautta käytettävää rahasummaa on korotettava, jotta se kattaa rahapelihaittojen ehkäisyn, hoidon kehittämisen sekä tutkimuksen.

 

Eduskuntavaalitavoitteet (pdf)

Mål inför riksdagsvalet 2019 (pdf)

Our goals for the parliamentary election (pdf)

 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
3 + 2 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.