Olet täällä

Löydä ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

Vas.
Pirkanmaa
Nokia
66
Vihr.
Oulu
Oulu
50
Neuvonnalla vanhemmille ja opiskelijoille. Ehkäisevän työn resursseista on huolehdittava. Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyön on oltava vahva.
KD
Savo-Karjala
Kuopio
64
Saattamalla ehkäisevä työ tunnetuksi päättäjien keskuuteen. Varaamalla riittävästi budjettivaroja (kunnat ja valtio) ehkäisevään työhön. Kouluttamalla sidosryhmien avaintahoja ja -henkilöitä ehkäisevän työn ajattelumalliin. Jakamalla ehkäisevästä työstä kertovaa materiaalia esim. työpaikoille. Tuomalla aktiivisesti ehkäisevää työtä esille printtimediassa ja somessa.
SDP
Helsinki
Helsinki
42
Ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa monin eri tavoin, jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Tarvitaan matalan kynnyksen palveluita, joihin on helppo olla yhteydessä. Yhteistyötä eri tahojen välillä tulee lisätä ja päihdehaitat tulee huomioida päätöksenteossa. Lapsille ja nuorille tulee tarjota mahdollisuuksia harrastaa ja perheille tukea ongelmatilanteissa. Tarvitaan ihmiset huomioivia palveluita ja tukea, ei vain luukulta toiselle juoksemista. Tukihenkilöitä ja kokonaisvaltaisempi ote asian hoitoon.
PS
Vaasa
Teuva
42
Suomalaisten, erityisesti lasten, etua ajavalla, tosiasioihin ja todellisuuteen perustuvalla tiedostavalla yhteistyöllä.
RKP
Helsinki
Mahdollistetaan kaikille elämä, jossa perusoikeudet turvataan, eikä ihminen ylikuormitu kiireen, väsymyksen, voimattomuuden tunteiden, kiusaamisen tai taloudellisten vaikeuksien takia. Rakennetaan terveellistä, viihtyisää ja luonnonläheistä kaupunkia, jossa asukkaat pääsevät rauhallisiin, hiljaisiin paikkoihin liikkumaan ja rentoutumaan.
Vihr.
Uusimaa
Espoo
31
Kansanedustajana teen kaikkeni sen puolesta, että laitamme mielenterveyspalvelut kuntoon ja pidämme kaikista huolta. Madalletaan kynnystä hakea apua. Tukea ja hoitoa on saatava ilman kohtuutonta ponnistelua. Vahvistetaan peruspalveluita, torjutaan syrjäytymistä ja otetaan käyttöön perustulo. Varmistetaan, että meillä on hyvinvointivaltio huomennakin.
KD
Savo-Karjala
Kuopio
49
Uskaltaa ottaa puheeksi hyvän elämän edellytykset omassa lähipiirissä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ehkäisevää työtä tekevien järjestöjen vahva tuki.
Kesk.
Varsinais-Suomi
Paimio
46
Meidän tulisi tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. On tärkeää kuunnella toisen tuntemuksia ja huomatessaan hädän, pitää auttaa. Me emme voi vain ummistaa silmiämme. Vanha Afrikkalainen sanonta; tarvitaan koko kylä kasvattamaan lasta, pätee edelleen. Perheet ovat usein vailla tukiverkostoa ja se lisää epävarmuutta, jonka myötä lapset ja nuoret jäävät helposti syrjään. Ei osata, eikä jakseta antaa aikaa lapsille. Meidän tulisi valistaa sekä lapsia ja nuoria, että vanhempia.
SDP
Häme
Forssa
41
Sitä tulisi tehdä aktiivisesti jokaisessa Suomen kunnassa. Siitä tulisi tiedottaa työpaikoilla, kouluissa ym. ja kouluttaa henkilöstöä. Varsinkin esimiehiä. Asenteen pitää yhteiskunnassa muuttua siten, että päihdesairauksiin suhtaudutaan, kuten mihin tahansa sairauksiin.
Vihr.
Varsinais-Suomi
Kaarina
28
Siirtymällä sanoista tekoihin - paljon puhutaan ehkäisevästä työstä, mutta silti resursseja sen toteuttamiseen ei anneta riittävästi. Ehkäisevän työn edistämiseksi näin erittäin tärkeänä aktiviisen yhteistyön eri toimijoiden välillä, kaikilla sektoreilla ja myös koko elinkaaren ajan - lapsityöstä vanhustyöhön. Päihteet koskettavat meidän jokaisen arkea jollakin tapaa - liian monen arkea varastaen. Järjestöille tulisi taata riittävät avustukset toiminnan toteuttamiseksi ja tutkimustyöhön panostaa.
PS
Vaasa
Alajärvi
47
Kesk.
Uusimaa
45
Suhtautumalla päätöksenteossa myönteisesti juuri ennaltaehkäiseviin toimiin. Nämä ovat monesti niitä, mistä säästetään eikä huomioida niiden myönteisiä vaikutuksia tulevaisuudessa. Monet suuret ongelmat olisivat olleet pienillä toimilla ehkäistävissä, jos vain ennakoitaisiin.
EOP
Helsinki
Vas.
Varsinais-Suomi
Rusko
38
Kesk.
Oulu
Oulu
37
Meidän tulee välittömästi tehdä päättäväisiä toimia lapsiperheköyhyyden kitkemiseksi. Lapsilisää tulee korottaa. Erittäin tärkeää on myös saada lapsiperheiden kodinhoitajat takaisin koko maassa sekä huolehtia riittävän pienistä ryhmistä päiväkodeissa ja kouluissa. Jokaiselle nuorelle tulee tarjota maksuton toisen asteen koulutus. Omaishoitajien jaksamista on tuettava riittävällä korvauksella ja vapaapäivillä.
Vas.
Pirkanmaa
Virrat
30
Perheiden neuvontaa ja erityisesti tukea tulisi lisätä siten, että kenenkään ei tarvitsisi selviytyä ongelmien kanssa yksin vaan apua olisi aina saatavilla. Tätä kautta haluan luoda niin aikuisille kuin lapsille turvallisen elämän, jossa päihteet eivät olisi ensisijaisia.
Kok.
Vaasa
Vaasa
48
On tärkeää, että nuorille suunnattuja palveluja on tarjolla ja heillä on tietoisuus niistä. Nykyään tietoa päihteiden haitoista on saatavilla, mutta nuoret tekevät omia valintojaan eri syistä. Onkin tiedostettava yksilölliset lähtökohdat ja ennaltaehkäisy suunniteltava sen mukaisesti. Oleellista on myös vanhempien tiedottaminen ja tukeminen.
Vihr.
Uusimaa
Espoo
46
Kannatan lasten ja nuorten harrastustakuuta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Annetaan tukea järjestöille ja vähävaraisille perheille harrastuksiin. Päihdehuolto on parasta lastensuojelua, pidetään sen resurssit kunnossa. Vahvistetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Tarjotaan terapiaa niille, jotka pyytävät apua. Varmistetaan mielenterveyspalveluille hoitotakuu ja tuetaan myös mielenterveyspotilaiden omaisia. Lisätään kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisyyttä kaikille sukupolville.
PS
Varsinais-Suomi
Turku
On pidettävä huoli siitä, että ehkäisevään työhön löytyy riittävästi rahoitusta. Päihteiden nauttimisesta on tehty trendikästä. Mainonta on tässä suhteessa varsin tehokasta. Ala-ikäiset jäävät helposti koukkuun. Pitää todistaa kuuluvansa joukkoon. Raittius ei välttämättä tuo kavereita. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja nopealla puuttumisella ongelmiin on suuri vaikutus. Alkoholin aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset ovat varsin merkittävät. Omaisten auttaminen on myös tärkeää.
SDP
Helsinki
Helsinki
27
Vihr.
Pirkanmaa
Tampere
38
Ehkäisevää työtä tulee edistää, sillä ennaltaehkäisevät toimet vaativat yleensä vähemmän julkisia varoja kuin esimerkiksi syrjäytymisen seurausten hoitaminen. Työn tulee alkaa jo äitiys- ja lastenneuvolasta. Ehkäisevä työ tarvitsee henkilöstöresursseja ja rahoituksen, jolla työtä voidaan tehdä pitkäjänteisesti, jotta laadukkaat hyvinvointipalvelut ovat kaikkien saatavilla.
Vas.
Keski-Suomi
Saarijärvi
61
Kaikki alkaa vauvasta. Neuvolapalvelut ja laadukas varhaiskasvatus ovat todella tärkeä asia. Kunnissa pitää olla matalan kynnyksen toimipisteitä, koska monet kokevat viranomaisten puhuvan "omaa" kieltä. On ymmärrettävä reaalimaailmaa. Kunnollinen perustulo auttaa hallitsemaan omaa arkielämää paremmin kuin sadat erilaiset etuudet. Pykäläviidakko ja byrokratia ovat tsaarinaikaista. Oppivelvollisuusikä nostettava 18 ikävuoteen ja saatava maksuton toisen asteen koulutus. Ihmiskeskeistä toimintaa!
Vihr.
Pirkanmaa
Akaa
52
Ehkäisevään työhön tulee laittaa lisää resursseja. Moniammatillista yhteistyötä pitää lisätä ja ihmistä tulee kuulla ja auttaa yksilönä.
Kesk.
Oulu
Oulu
39
Ennaltaehkäisevää työtä tulee lisätä kaikilla osa-alueilla, sillä ennaltaehkäisevä työ säästää lopullisia sosiaali-ja terveyspalvelujen kustannuksia tarkasteltaessa.
PS
Uusimaa
Vantaa
32
SKP
Varsinais-Suomi
Turku
66
On jokaisen etu, että yhteiskunnassa kaikki voivat hyvin. Kaikki lähtee lapsuudesta. Meidän tulee siis taata oikeus hyvään elämään jokaiselle. Tulisin kuulemaan kaikkien niiden mielipiteitä, joita päätökset koskevat, sekä myös muita asiantuntijoita. Olette esittäneet erittäin hienosti teesinne, ja osaatte varmasti antaa neuvoja ja tuoda esiin uusia ajatuksia vastakin. En siis lähde kehittelemään tässä mitään tarkempaa ideaa itse.
Vihr.
Oulu
Oulu
27
Nykyisin huumeongelmien hoitoon hakeutumista hidastaa ja jopa estää pelko huumausaineiden käyttöön liittyvistä rikosrangaistuksista. Lainsäädäntöä on muutettava siten, että hoitoon voi hakeutua helpommin. Tärkeintä on kuitenkin kuunnella asiantuntijoita lainsäädännön muutoksissa ja ottaa heidän lausuntonsa huomioon.
Vihr.
Uusimaa
Tuusula
36
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on otettava vakavasti tulevalla vaalikaudella. Koulutusleikkauksia on peruttava, amisreformia kehitettävä ja peruskoulu täytyy pelastaa. Tarvitsemme kohdennettua tukea lapsillemme ja nuorillemme.
Vihr.
Helsinki
Helsinki
26
Eduskunnan tulee rakentaa kattava mielenterveys- ja päihdestrategia. Ennaltaehkäisevän työn tukemiseen on rakennettava paremmat mekanismit esimerkiksi korottamalla järjestöjen rahoitusta, ja panostamalla ennaltaehkäisevään työhön kunnissa. Olen myös työni puolesta ollut laatimassa Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, joka takaisi nopeamman pääsyn mielenterveyspalveluiden piiriin, ja ehkäisisi siten myös päihdeongelmia. Terveyden edistämisen tulee olla tulevan eduskunnan työn keskiössä.
KD
Oulu
Oulu
56
Kaikessa päätöksenteossa on alettava huomioimaan paremmin todelliset kokonaiskustannukset, niin yhteiskunnan muilla sektoreilla, kuin myös kustannukset kansalaisille. Esim. Marevan hoidolle vaihtoehtoisten, vähintään yhtä hyvien hoitojen korvattavuudesta päätettäessä on otettava huomioon myös laboratorio- ja matkakulut sekä hoidon säätämiskustannukset. Hoidon terveysvaikutuksia arvioitaessa on huomioitava myös Marevan hoidon negatiiviset vaikukset ruokavalioon (kasvisten välttäminen).
PS
Kaakkois-Suomi
Mikkeli
26
On tärkeää havaita ongelmanuori päihdeongelman alkutaipaleella, mielellään ennen ensimmäistä käyttökertaa. Hänelle tulee antaa tukea ongelmissaan, oli kyseessä vaikeudet/motivaation puutte opiskelussa, kuulumattomuuden tunne tai yksinäisyys. Tarjotaan nuorelle tukea ja vaihtoehtoisia harrastuksia sekä tekemisen kautta sosiaalisten suhteiden rakentamista, päihteiden sijaan.
KD
Uusimaa
Karkkila
39
Lapsille ja nuorille tulisi suunnata päihdekasvatusta jo peruskoulun 5 lk:lta alkaen yläkouluikään ja II asteelle saakka. Päihdekasvatuksen tulisi olla suunnitelmallista ja informatiivista. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee tehdä päihteiden vastaista työtä vaikuttamalla nuorten asenteisiin. Terveystarkastuksien tulee sisältää päihdekasvatusta sekä kertoa päihteiden haitoista terveyteen. Tietoa tulee suunnata myös lasten vanhemmille ja tukea vanhempien päihteettömyyttä ja peliriippuvaisuutta.
Kesk.
Satakunta
Eurajoki
43
Esimerkiksi mahdollistamalla köyhienkin perheiden lapsille mahdollisuuden harrastamiseen ja liikuntaan tukemalla seuroja ja perheitä.
PS
Kaakkois-Suomi
Mikkeli
52
Valistus on luullakseni tärkein menetelmä lainsäädännön lisäksi. Alkoholin osalta valistus pitäisi kohdentua pois humalahakuisuudesta. Nuorison tupakointia voidaan vähentää lainsäädännön avulla ikärajoja asettamalla sekä laajemmilla tupakointikielloilla. Huumeiden käyttö pitää olla ehdoton "EI". Peliriippuvuuden osalta toimijat pitää velvoittaa valvomaan varojen käyttöä pelaajien osalta.
SDP
Varsinais-Suomi
Turku
53
Monin eri tavoin. Ehkäisevä työ edistää kansalaisten hyvinvointia ja ehkäisee haittoja ennalta. Pitkällä aikavälillä ehkäisevä työ on edullista ja erittäin kustannustehokasta. Varhain annettu tuki on vaikuttavinta oli kyse sitten lapsista, nuorista tai aikuisista. On aina parempi puuttua ennen kuin ongelmia syntyy tai ennenkuin niistä tulee vakavia. Ehkäisevän työn merkitys tulee tunnistaa ja ottaa yhä paremmin huomioon päätöksenteossa.
Vas.
Pirkanmaa
Tampere
43
Ehkäisevän työ rahoitusta on lisättävä. Rahoitusta on varattava niin valtion talousarviossa kuin kuntienkin budjeteissa. Valtion on myös huolehdittava kuntien valtionosuuksien tasosta, jotta kunnilla on mahdollisuus toteuttaa ehkäisevää työtä. Panostamalla ehkäisevään työhön parannetaan monen ihmisen elämänlaatua ja estetään tulevia suurempia kustannuksia. Kyse on investoinnista, ei pelkistä menoista.
RKP
Helsinki
Helsinki
59
Kynnys päästä hoitoon tulee madaltaa. Ongelman aikainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen pitäisi olla mahdollisimman helppoa.
KD
Oulu
Alavieska
59
Ensinnä on lisättävä talaoudellisia resursseja ohjaamalla pelien voittotuottoja kunnallisiin tai maakunnallisiin kooridinaattorien palkkaukseen, jotka huolehtisivat alueensa ennaltaehkäisevän työn järjestämisestä ja vastuunjaoista kolmannensektorin ja julkistalouden kanssa. Haittaverot tappiinsa ja niillä varoilla työntekijöitä kentälle. Lapsille ja nuorille psykoterapiapalvelut kuntoon, toiminnalliset ja luovat terapiat mukaan luettuna. Moni ongelma alkaa psyykkisestä pahoinvoinnista.
PS
Vaasa
Kokkola
38
Meidän tulisi antaa kodinhoitotukea enemmän perheisiin. Sen jälkeen kuntouttavaa terapiaa nuorille enemmän.
PS
Kaakkois-Suomi
Pieksämäki
55
Turvataan ennalta ehkäisevästi kiusaamista. Keskustellaan, neuvotaan, pohditaan kiusaamisen ehkäisyä ja valvotaan kiusaamista. Kiusaaminen on laaja ongelma, jota voidaan ehkäistä vahvemmalla tiedostamisella, valvonnalla ja seurannalla. Kenenkään ei pidä tulla kiusatuksi.
Kok.
Rovaniemi
36
Entisenä syyttäjänä haluaisin lisätä poliisin ja lastensuojelun resursseja, jotta nuoriin voidaan kohdistaa ennaltaestävää rikostorjuntatyötä. Ensikotitoiminnan on jatkuttava ja sitä tuettava! Valtionosuutta lisättävä jotta ensikodit eivät olisi riippuvaisia kuntien maksukyvystä. Perheväkivaltaan liittyvää terapiaa, kuntoutusta ja neuvontaa rikosprosessiin lisättävä. Matalankynnyksen neuvonta- ja ohjaamotyötä ja etsivää nuorisotyötä on tuettava, jotta syrjäytymisvaarassa olevat löydetään.
Vihr.
Helsinki
Helsinki
52
Parhaiten ehkäisevää työtä tehdään huolehtimalla julkisista hyvinvointipalveluista kuten perheiden palveluista ja koulutuksesta sekä ehkäisemällä köyhyyttä. Vaalilauseeni on ”Ettei ketään jätettäisi”. Ketään ei saa jättää heitteille, masentunutta nuorta ei saa unohtaa jonoon eikä yksin asuvaa vanhusta kotiinsa. Hyvinvointi-Suomella on varaa huolehtia jokaisesta. Varallisuus tai asuinpaikka ei saa estää ketään saamasta tarpeenmukaisia palveluita.
KD
Häme
Hattula
51
Tarvitaan asennemuutosta, jotta nähdään ehkäisevän työn merkitys. Rahoitusta tulee lisätä.
KD
Vaasa
Ilmajoki
47
Ennen kaikkea päätöksenteossa tulee huomioida riittävien resurssien osoittaminen ennaltaehkäisevään työhön. Ehkäisevällä työllä voidaan ehkäistä ihmisten jopa elämän mittaista kärsimystä ja myös taloudelliselta kannalta katsottuna saavuttaa todella merkittäviä säästöjä.
KD
Satakunta
Eura
40
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostettava. Lapset tarvitsevat ennen kaikkea vanhempiaan! Vanhemmat tarvitsevat tukea kasvatustehtäväänsä ja parisuhteen hoitoon. Lapsilisiä ja kotihoidontukea on korotettava, jotta lasten kotihoito voisi olla yhtenä varteenotettavana hoitovaihtoehtona. Ilmaista kotiapua pitäisi olla x määrä kaikille lapsiperheille. Riittävästi sosiaalialan ammattilaisia kouluille, myös alakouluille. Terveydenhoitajakäyntien tulisi olla kaikille ilmaisia!
KD
Pirkanmaa
Lempäälä
49
1) Päiväkotien ja koulujen ryhmä- ja luokkakoot on oltava riittävän pienet 2) Erityistä tukea tarvitseville lapsille pitää olla riittävästi tukea tarjolla 3) perheneuvoloiden resurssit on oltava riittävät 4) ammatillisen koulutuksen tason pitää olla riittävän korkea niin, että nuoret eivät jää yksin opintojensa kanssa 5) etsivään nuorisotyöhön ja nuorten pajatoimintaan pitää panostaa 6) lasten ja nuorten harrastustakuun pitää toteutua joka kunnassa 7) lastensuojelussa riittävät resurssit
Vihr.
Häme
Hämeenlinna
43
Syrjäytymiseen ja terveyseroihin pitää puuttua joka tasolla, ongelmien kasaantuessa yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia. Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon on saatava apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä.
KD
Oulu
Kempele
54
Meidän tulee pystyttää matalan kynnyksen mielenterveyden "ensiapu- ja hoitopaikkoja" nuorille ja vanhemmille, jotta ihmiset saavat apua arkensa sietämiseen. Arjen pitäisi olla niin laadukasta, että sitä kestää ilman päihteitä.
KD
Savo-Karjala
Lapinlahti
52
Jokaiselle kohderyhmälle tulee suunnata omaa ennaltaehkäisevää työtä. Esimerkiksi nuoria tulee kohdata monissa eri paikoissa mm. oppilaitoksissa, nuorisotyössä, harrastuksissa ja seurakunnissa. Myöskin tavoittamistavat tulee olla monipuolisia kuten pelejä, elämyksellisyyttä, kampanjoita, kilpailuita, draamaa, vertaisvalistusta. Nuorten kohtaamisessa tulee olla mukana osallisuutta, vuorovaikutusta ja dialogia. Tiedon lisäksi tarvitaan ennen kaikkea nuorten oman ajattelun herättelyä.
Vihr.
Kouvola
33
Ehkäisevälle työlle pitää taata riittävät resurssit. Lisäksi on tärkeää tehdä eri alojen välistä yhteistyötä. Varhainen puuttuminen on kannattavaa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.
Vas.
Uusimaa
Vantaa
24
Ehkäisevä työ on kestävää politiikkaa niin inhimillisesti kuin myös taloudellisesti. Eriarvoisuus ja päihdeongelmat ovat kärsimyksen lisäksi yhteiskunnallisesti iso meno erä. Ehkäisevä työ auttaa nyt ja tulevaisuudessa.
KD
Oulu
Kalajoki
65
Etsivä nuorisotyö aktiiviseksi, riittävästi toimijoita. Koulujen opintoohjaajat, kuraattorit , kaupungien , seurakuntien nuoriso-ohjaajat yhteistyöhön, viikonloppupartioita.
Vihr.
Uusimaa
Lohja
41
Nuorilla pitäisi olla kohtaavia, kuuntelevia ja kuulevia aikuisia ympärillään. Nuorisotyön jalkautuminen perusopetukseen ja toiselle asteella sekä aito kohtaaminen. Myös hyvät opiskeluhuollon palvelut helpottavat varhaista tukea.
SDP
Savo-Karjala
Leppävirta
44
Täytyisi ymmärtää ehkäisevän työn asema osana palvelukokonaisuuksia sekä suunnata siihen resurssia.
FP
Lappi
Kittilä
54
Terveys kuuluu kaikille! Poistetaan asiakasmaksut. Jokaisella tulee olla oikeus päästä verovaroin maksettuun terveydenhuoltoon, sairaanhoitoon ja hammashoitoon.
Vihr.
Uusimaa
Espoo
37
Kunnille tulee antaa riittävät resurssit ja kannusteet ehkäisevän sosiaali- ja terveystyön hoitamiseen. Koska ehkäisevä työ on harvassa tapauksessa lakisääteistä, se on liian usein se, mistä ensimmäisenä leikataan, kun kunnilta loppuvat rahat. Juuri ennalta ehkäisevällä toiminnalla voitaisiin pitkällä tähtäimellä säästää paitsi surullisia ihmiskohtaloita myös riihikuivaa rahaa. Kuntia voisi esimerkiksi kannustaa käyttämään jonkun tietyn prosentin sote-rahoituksestaan ennalta ehkäisevään työhön.
KD
Pirkanmaa
Tampere
55
Ehkäisevä työote pitää läpileikata kaikkea. Lapsiperheiden arkea tulee helpottaa, matalan kynnyksen tukea herkästi tarjota, köyhyyttä ja yksinäisyyttä poistaa. Riippuvuuksiin tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarttua, laadukasta hoitoa, kuntoutusta ja tukea tarjota. Ihmiset,perheet tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. Lapsille turvallinen kasvuympäristö on tärkeä. Läheisistä, turvallisista ihmissuhteista ja harrastusmahdollisuuksista tulee huolehtia. Resursseja, euroja tähän työhön tarvitaan.
Lib.
Pirkanmaa
Tampere
30
Huumeiden dekriminalisointi helpottaisi huomattavasti päihdeongelmaisten hoitoon hakeutumista. Myös nuorisotyöhön ja lastensuojeluun suunnattavat varat tuovat tulevaisuudessa säästöjä ehkäisyn syrjäytymistä.
Vihr.
Savo-Karjala
Joensuu
39
Tarvitaan esimerkiksi moniammatillista yhteistyötä ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Kokoaikainen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on saatava jokaiseen maakuntaan.
Kok.
Helsinki
Helsinki
44
Alkoholismin sairauskäsite on jalkautettava valistamisen kautta jo huomattavasti nuoremmille kouluissa. Vasta kun ymmärrämme että kyse on sairaudesta, eikä omasta valinnasta, saadaan annettua oikeaa apua. Alkoholistin läheisen avuntarve on yhtä tärkeä kuin päihderiippuvaisen. Keskittämällä enemmän resursseja läheisiin, saadaan päihderiippuvainen paremmin avun piiriiin. Omaan oman toipumiskokemuksen sekä olen Suomen suurimman toipumiskeskeisen minnesotamallisen hoitolaitoksen perustaja.
RKP
Helsinki
Helsinki
30
Vihr.
Pirkanmaa
Vesilahti
47
Ehkäisevää työtä tulisi edistää tarttumalla konkreettisesti toimeen; tiedottamalla, neuvomalla, auttamalla ja mahdollistamalla. On varmistettava toimivat ehkäisevän työn toteuttamisen rakenteet.
KD
Keski-Suomi
Jyväskylä
Tekemällä yhteistyötä järjestöjen kanssa, edistämällä päihde- ja mielenterveyspalvelujen saumatonta kehittämistä, tarjoamalla kaikille lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kertomalla päihteiden käyttöön liittyvistä asioista. Lisäksi päihteettömän yhteisöllisyyden vahvistamisella voidaan osaltaan ehkäistä päihteidenkäyttöä.
KD
Oulu
Kuhmo
66
Suomessa tulisi saada voimaan laki, jolla voidaan määrätä raskaana oleva päihdeäiti hoitoon. Norjassa on ollut vuodesta 1995 saakka voimassa laki, jonka nojalla päihteitä käyttävä raskaana oleva nainen voidaan ottaa tahdonvastaiseen hoitoon. Ja kokemukset ovat olleet hyviä. Norjassa on todettu, että laki toimii myös epäsuorasti: pakkohoitoon joutumisen uhka tekee äidit vastaanottavaisemmiksi vapaaehtoiselle hoidolle.
KD
Varsinais-Suomi
Koski Tl
42
Kouluissa, neuvoloissa ym oltava riittävästi valistusta päihteiden haitoista sekä nuorille että perheille. Avuntarvitsijat tulisi tavoittaa oikea aikaisesti eli todella matalakynnyksistä neuvoa, apua ja tukea. Etsivää nuorisotyötä eli syrjäytymisen ehkäisyä. Nuoria hyvien harrastusten pariin.
KD
Helsinki
Helsinki
66
Saamalla mahdollisimman moni ns. kohtuukäyttäjä ymmärtämään vaarat ennen ongelmakäyttöön siirtymistä. Ihmiset usein väittävät olevansa kohtuukäyttäjiä, vaikka ovat jo kaltevalla pinnalla. Asiat lipsahtavat niin pikkuhiljaa eteenpäin, ettei käyttäjä eikä ympäristö tajua muuttaa suuntaa. Riippuvuuden mahdolisuus kielletään. Teesit ovat hyviä! Nuoriin panostaminen on kullanarvoista. Olen käynyt katkaisuasemalla (Hangonkadulla) puhumassa. Valitsin 0- toleranssin ollakseni turvallinen vahva esimerkki.
Kesk.
Satakunta
Pori
39
Järjestetään jokaiselle ihmiselle paikkoja ja tehtäviä tuntea itsensä merkitykselliseksi. Ihminen, joka tuntee itsensä tärkeäksi ei lankea turhiin houkutuksiin kovin helposti.
KD
Lappi
Kemijärvi
49
Nuorten syrjäytymistä on estettävä puuttumalla mm. yksinäisyyteen. On tärkeää, että jokaisella lapsella tai nuorella on mahdollisuus tukeutua ainakin yhteen turvalliseen aikuiseen. Vaikeuksissa olevia perheitä tulee tukea. Harrastus- ja liikuntatoiminnan mahdollisuuksien tasa-arvon on toteuduttava. Jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Päihteetöntä elämäntapaa on edistettävä, ja päihteiden saatavuutta tulee rajoittaa ja hintoja säädellä lainsäädännön keinoin.
Kesk.
Keski-Suomi
Jyväskylä
63
Turvallisten kasvuolojen luominen lapsille ja nuorille on oltava yksi tärkeimmistä tavoitteista yhteiskunnassa. Vanhemmuutta on tuettava ja vahvistettava. Kaikille nuorille on järjestettävä vähintään yksi harrastus, nuorten rinnalla on kuljettava ja heitä on kuultava ja kuunneltava. Päihdevalistusta on annettava kouluissa ja hoito- ja kuntoutuspaikkoja tarvitaan lisää heille, jotka ovat jo ongelmissa.
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
6 + 2 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.